คณะกรรมการประจำโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์

ประธานกรรมกาีร

รศ.นันทนา เลิศประสบสุข

โทรศัพท์ 034-281105-7 ต่อ 7521

อีเมล kpsnnl@ku.ac.th

กรรมการ

อ.ดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม

โทรศัพท์ 034-281105 ต่อ 7508

อีเมล faaspsk@ku.ac.th

กรรมการ

อ.ดร.สุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล

โทรศัพท์ 034-281105 ต่อ 7515

อีเมล n.surang@hotmail.com

 

กรรมการ

อ.ดร.โชติมา แก้วกอง

โทรศัพท์ 034-281105 ต่อ 7511

อีเมล chotimak@hotmail.com

กรรมการ

อ.สุภณิดา พวงผกา

โทรศัพท์ 034-281105 ต่อ 7509

อีเมล faassdp@ku.ac.th

รองประธานกรรมการ

อ.พัชรา จตุรโกมล

โทรศัพท์ 034-281105 ต่อ 7513

อีเมล papaisud@hotmail.com

faaspcr@ku.ac.th

 

กรรมการ

อ.กฤช วีรกุล

ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ ณ University of Bristol สหราชอาณาจักร

อีเมล faaskwk@ku.ac.th

กรรมการ

อ.มานิตา หนูสวัสดิ์

โทรศัพท์ 034-281105 ต่อ 7503-4

อีเมล manitanoo@gmail.com

กรรมการ

อ.สุดาวดี ทวีไพศาล

โทรศัพท์ โทรศัพท์ 034-281105 ต่อ 7503-4

อีเมล sudawadee1214@gmail.com

 

กรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ทาริกา สระทองคำ

โทรศัพท์ 034-281-105 ต่อ 7503-4

อีเมล faastks@ku.ac.th

เจ้าหน้าที่การเงิน

กฤษณะ พึ่งนุสนธิ์

โทรศัพท์ 034-281-105 ต่อ 7503-4

อีเมล faaskpn@ku.ac.th

เจ้าหน้าที่ไอที

มาธูร อุปนิสากร

โทรศัพท์ 034-281-105 ต่อ 7503-4

อีเมล faasmtu@ku.ac.th