หลักสูตรใหม่เปิดปีการศึกษา 2556

หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคปกติ

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

เงื่อนไขผู้สมัคร        ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย
วัตถุประสงค์

1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้


(1) มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(2) มีโลกทัศน์กว้าง มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
(3) มีความคิดริเริ่ม มีภาวะผู้นำในการแก้ไขปัญหา มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อรองรับความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันตก

แนวทางประกอบอาชีพ

                         ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพทั้งในภาคราชการ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนโดยเฉพาะในภาคราชการ เช่น ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักการทูต พนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนักสังคมสงเคราะห์ นักจัดการงานทั่วไป

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 162,400 บาท