เเผนการเรียนการสอน มคอ.3 และ มคอ.5 ปี 2556 ภาคปลาย

กำหนดให้

คือ แผนการสอน...... คือ มคอ.3...... คือ มคอ.5......

ดูแผนการสอนย้อนหลังภาคการศึกษาก่อนหน้า

ดาวน์โหลด รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ผู้จัดการรายวิชา
  01457327 กฎหมายกับสถาบัน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
อ.ดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม
  01457423 การวางแผนพัฒนาชุมชนและภูมิภาค อ.ดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม
  01458376 การบริหารคุณภาพ ในภาครัฐ อ.ดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม
  01458471 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
อ.ดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม
01455231 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
อาจารย์สุดาวดี ทวีไพศาล
01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจําวัน อาจารย์สุดาวดี ทวีไพศาล
01450101 สังคมไทยในโลกปัจจุบัน อ.ดร.โชติมา แก้วกอง
01460349 เพศสภาพกับการพัฒนา อ.ดร.โชติมา แก้วกอง
01460446 การพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี อ.ดร.โชติมา แก้วกอง
01460447 สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น อ.ดร.โชติมา แก้วกอง
01460111 สังคมวิทยาเบื้องต้น รศ.นันทนา เลิศประสบสุข
01460431 นิเวศวิทยามนุษย์ รศ.นันทนา เลิศประสบสุข
01461332 สังคมและวัฒนธรรมไทย รศ.นันทนา เลิศประสบสุข
02717011 ตนและการพัฒนาตน รศ.นันทนา เลิศประสบสุข
01453101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป อาจารย์มานิตา หนูสวัสดิ์
01453102 กฏหมายในชีวิตประจำวัน อาจารย์มานิตา หนูสวัสดิ์
01454111 รัฐศาสตร์เบื้องต้น อาจารย์มานิตา หนูสวัสดิ์
  01454112 การเมืองและการปกครองของไทย อาจารย์มานิตา หนูสวัสดิ์
03751112 สังคมและการเมืองไทย อาจารย์มานิตา หนูสวัสดิ์
01458271 ขอบข่ายและทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์พัชรา จตุรโกมล
01458371 การบริหารทรัพยากรบุคคล อ.ดร.สุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล
01458376 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ อ.ดร.สุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล