หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 2 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

>>>>คลิ้กเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์<<<<

เงื่อนไขผู้สมัคร        ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ หมวดวิชาบริหารรัฐกิจให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารรัฐกิจ  สามารถปฏิบัติงานรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
  2. เพื่อบัณฑิตได้นำความรู้ ด้านการบริหารรัฐกิจไปใช้ในการประกอบการงานอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หน่วยงาน ชุมชน และประเทศชาติ
  3. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ และงานด้านการบริหารรัฐกิจให้สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สอดคล้องเหมาะสม กับชุมชนท้องถิ่น สังคมไทย และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก
  4. เพื่อให้โอกาสแก่บุคลากรในชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก ได้เพิ่มพูนศักยภาพของตนให้มีความรู้ ความสามารถ รู้เท่าทัน สามารถสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงาน มีเกียรติภูมิ มีคุณค่า และ มีคุณภาพชีวิตเพื่อครอบครัวและชุมชน อันจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
  5. เพื่อเป็นการสนับสนุนการบริหารในระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ตามแนวทางรัฐธรรมนูญที่ให้ความสำคัญกับชุมชนและการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ

 

แนวทางประกอบอาชีพ

           ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพทั้งในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และ ภาคเอกชน โดยเฉพาะในภาคราชการ เช่น ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนักทรัพยากรบุคคล พนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นักจัดการงานทั่วไป และ อาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  ภาคพิเศษ แผน ก 191,960 บาท แผน ข 186,960 บาท