อ.กฤช วีรกุล

ข้อมูลภาษาไทย
คลิ้กเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

English Version
Click for more information

ชื่อ-นามสกุล :

นายกฤช วีรกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ :

อาจารย์

ระดับปริญญาเอก :

ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ ณ University of Bristol สหราชอาณาจักร

ระดับปริญญาโท :

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ
(พ.ศ.)

ร.บ.

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552

 

ระดับปริญญาตรี :

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ
(พ.ศ.)

ศศ.บ.

เอเชียอาคเนย์ศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

2547

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ :

- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- อาเซียน
- นโยบายต่างประเทศของไทย
- สิทธิมนุษยชน

รายวิชาที่สอน :

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

01455231

ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

01455235

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับอารยธรรมโลก

01455432

การต่างประเทศของประเทศไทย

 

งานวิจัยและงานตีพิมพ์ :

1. “ผลกระทบจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย, พ.ศ. 2547-2549” การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553

2. “การศึกษาความต้องการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในภูมิภาคกลางและตะวันตก เพื่อจัดทำนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2553-2562)” สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553

3. “โครงการปรับปรุงฟื้นฟูกรุงเทพมหานคร เขตชั้นใน (ถนนข้าวสาร)” กรุงเทพมหานคร, 2550

4. “ผู้ลี้ภัยชาวม้งในไทย : เสียงที่ไม่ได้ยิน” สัมมนาวิชาการหัวข้อ “ลักษณะข้ามชาติ : พื้นที่ทางสังคมข้ามชาติ” คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549

 

การติดต่อ :

โทรศัพท์

ลาศึกษาต่อ

อีเมล

 faaskwk@ku.ac.th