อ.มานิตา หนูสวัสดิ์

ข้อมูลภาษาไทย
คลิ้กเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

English Version
Click for more information

ชื่อ-นามสกุล :

นางสาวมานิตา หนูสวัสดิ์

ตำแหน่งทางวิชาการ :

อาจารย์

ระดับปริญญาโท :

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ
(พ.ศ.)

MA

การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Resolution)

คณะสันติศึกษา มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ด สหราชอาณาจักร

2554

 

ระดับปริญญาตรี :

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ
(พ.ศ.)

ร.บ.

การปกครอง
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ :

- สันติศึกษา
- การจัดการความขัดแย้ง
- การเมืองภาคประชาชนและประชาสังคม

รายวิชาที่สอน :

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

03751112

สังคมและการเมือง

01454211

การเมืองและการปกครองไทย

 

การติดต่อ :

โทรศัพท์

034-281105-7 ต่อ 7503-4

อีเมล

 manitanoo@gmail.com