อ.พัชรา จตุรโกมล

ข้อมูลภาษาไทย
คลิ้กเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

English Version
Click for more information

ชื่อ-นามสกุล :

นางสาวพัชรา จตุรโกมล

ตำแหน่งทางวิชาการ :

อาจารย์

ระดับปริญญาโท :

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ
(พ.ศ.)

รป.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549

 

ระดับปริญญาตรี :

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ
(พ.ศ.)

ร.บ.

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ :

- การบริหารทรัพยากรมนุษย์

รายวิชาที่สอน :

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

01458221

ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

01458222

การบริหารทรัพยากรบุคคล

01455101

การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน

ระดับปริญญาโท

รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

01454541

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในภาครัฐ

 

งานวิจัยและงานตีพิมพ์ :

1.ความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสารทบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ของนักเรียนมัธยมปลาย ในสังกัดสถานศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม, การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2552

2.ความต้องการบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ของผู้ใช้แรงงานภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตจังหวัดนครปฐม, การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553

3.อิทธิพลของสื่อต่อบทบาทของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, การประชุมวิชาการนานาชาติ “The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC)” ประจำปี 2555

 

การติดต่อ :

โทรศัพท์

034-281105-7 ต่อ 7513

อีเมล

 faaspcr@ku.ac.th

 papaisud@hotmail.com