อ.สุดาวดี ทวีไพศาล

ข้อมูลภาษาไทย
คลิ้กเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

English Version
Click for more information

ชื่อ-นามสกุล :

นางสาวสุดาวดี ทวีไพศาล

ตำแหน่งทางวิชาการ :

อาจารย์

ระดับปริญญาโท :

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ
(พ.ศ.)

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ความมั่นคงระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยแห่งเลสเตอร์

2555

 

ระดับปริญญาตรี :

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ
(พ.ศ.)

รัฐศาสตรบัณฑิต

การเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ :

- ความมั่นคงระหว่างประเทศ
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รายวิชาที่สอน :

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

01455101

การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน

01455231

ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

การติดต่อ :

โทรศัพท์

034-281105-7 ต่อ 7503-4

อีเมล

 sudawadee1214@gmail.com