ดร.สุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล

ข้อมูลภาษาไทย
คลิ้กเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

English Version
Click for more information

ชื่อ-นามสกุล :

ดร.สุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ :

อาจารย์

ระดับปริญญาเอก :

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ
(พ.ศ.)

ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2548

 

ระดับปริญญาโท :

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ
(พ.ศ.)

ครุศาสตร มหาบัณฑิต

อุดมศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2535

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2549

 

ระดับปริญญาตรี :

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ
(พ.ศ.)

รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)

บริหารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2523

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ :

- การบริหารจัดการภาครัฐ

- การบริหารทรัพยากรมนุษย์

- การประเมินโครงการ 

- การพัฒนา และการประเมินหลักสูตร 

รายวิชาที่สอน :

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

01459101

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่

01458371 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

01458376

การบริหารคุณภาพภาครัฐ

ระดับปริญญาโท

รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

01454534

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

 

งานวิจัยและงานตีพิมพ์ :

1.การวิเคราะห์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2.ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์เกี่ยวกับแนวทางการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3.การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

4.การศึกษาแรงจูงใฝ่สัมฤทธิ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2555)
5.บทความ เรื่อง แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา : หลักสูตรสหวิทยาการ/ พหุวิทยาการ
6.บทความวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7.บทความวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล

 

การติดต่อ :

โทรศัพท์

034-281105-7 ต่อ 7515

หรือ 092-3980889

อีเมล

 n.surang@hotmail.co.th