เเผนการเรียนการสอน มคอ.3 และ มคอ.5 ปีการศึกษา 2556 ภาคต้น

กำหนดให้

คือ แผนการสอน...... คือ มคอ.3...... คือ มคอ.5......

แผนการสอนและมคอ.ปัจจุบัน

ดาวน์โหลด รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ผู้จัดการรายวิชา
01458271 ขอบข่ายและทฤษฎี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์พัชรา จตุรโกมล
01458371 การบริหารทรัพยากรบุคคล อาจารย์พัชรา จตุรโกมล
01454111 รัฐศาสตร์เบื้องต้น อาจารย์สุภณิดา พวงผกา
01460442 การพัฒนาชุมชน อาจารย์สุภณิดา พวงผกา
01460444 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์สุภณิดา พวงผกา
01460111 สังคมวิทยาเบื้องต้น รศ.นันทนา เลิศประสบสุข
01461332 สังคมและวัฒนธรรมไทย รศ.นันทนา เลิศประสบสุข
02717011 ตนและการพัฒนาตน รศ.นันทนา เลิศประสบสุข
01454531  แนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  รศ.นันทนา เลิศประสบสุข
01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน อาจารย์สุดาวดี ทวีไพศาล
01455231 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาจารย์สุดาวดี ทวีไพศาล
01455432 การต่างประเทศของประเทศไทย อาจารย์สุดาวดี ทวีไพศาล
03751112 สังคมและการเมือง อาจารย์มานิตา หนูสวัสดิ์
01460349 เพศสภาพกับการพัฒนา อ.ดร.โชติมา  แก้วกอง
01450101 สังคมไทยในโลกปัจจุบัน อ.ดร.โชติมา  แก้วกอง
01460446 การพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี อ.ดร.โชติมา  แก้วกอง
01460447 สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น อ.ดร.โชติมา  แก้วกอง
01458376 การบริหารคุณภาพภาครัฐ อ.ดร.สุรางค์ ณรงศักดิ์สกุล
01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ อ.ดร.สุรางค์ ณรงศักดิ์สกุล
01457423 การวางแผนพัฒนาชุมชนและภูมิภาค อ.ดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม
01458421 การวางแผนในภาครัฐ อ.ดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม
01458321 ระเบียบและวิธีปฏิบัติราชการ อ.ดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม